Thematic bibliography: Early Iron Age

Thematic bibliography: Early Iron Age

 
Л. Лещаков. Бронзови и железни върхове за копия от късната бронзова и ранножелязната епоха в колекцията на Ст. Топалов (Изследвания в чест на Ставри Топалов по случай неговата 75 годишнина)
 
Ив. Бабаджанов. Култови предмети от Ранножелязната епоха от фонда на РИМ — Шумен (Тракия и околният свят)
 
К. Грозданова, Ц. Върбанов, А. Тонев. Спасителни сондажни проучвания на селище от ранножелязната епоха до село Средно градище, Чирпанско (Годишник на Департамент "Археология“, Нов Български Университет, т. 4-5)
 
Женският костюм през ранножелязната епоха (Огледало на времето)
 
М. Валентинова. Нови данни за началото на ранножелязната епоха в Централна Северна България (Могилна находка от Деветаки) (Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, том 1)
 
Хр. Попов. Сведения за производство на керамика от селището от ранножелязната епоха в местостта Куш кая при село Вълче поле (Stephanos archaeologicos: In honorem professoris Stephcae Angelova)
 
Т. Стоянов. Контакти на североизточна Тракия с Анатолия, Кавказ и Близкия Изток през Ранножелязната епоха преди Гръцката колонизация (Известия на Народния музей Бургас, том 3 / 2000)
 
Ф. Михайлов. Хълмът Кракра и неговите околности през ранножелязната епоха (Кракра. Том 1)
 
П. Делев. Тракийската поселищна система през ранножелязната епоха и мегалитните паметници в Тракия (Поселищен живот в Тракия, vol. I)
 
И. Караджинов. Оригиналност и влияния в тракийската бронзова пластика през ранножелязната епоха (X-VI в. пр. Хр.) — статуетката на елен от Севлиевско (Сборник в памет на академик Д. П. Димитров)
 
Ал. Гоцев. Контакти и взаимодействия през Източна Стара планиниа през ранножелязната епоха (Хелис. Том III)
 
Ранножелязна епоха (ок. 1200—800 г. пр. Хр.) (История на Гърция)
 
А. Порталски. От „хероона“ край Лефканди до „драконовите къщи“ — архитектурни следи от прехода от къснобронзова към ранножелязна епоха на остров Евбея (ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев)
 
К. Ников. Украса на керамиката от ранножелязната епоха от местността „Градището“ край село Главан (Марица–Изток. Археологически проучвания. Том 3)
 
Ранножелязна епоха (XII—VI в. пр. Хр.) (Регионален исторически музей – Хасково)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel Tool

Reset