Thematic bibliography: History of Medicine

History of Medicine

Славян Стоилов. Медицината на Древен Египет. Том 1 [The Medicine of the Ancient Egypt.]. СамИздат, 2007.

Славян Стоилов. Медицината на Древен Египет. Том 2 [The Medicine of the Ancient Egypt.]. СамИздат, 2007.

♦ Philip Norrie. A History of Disease in Ancient Times: More Lethal than War. Palgrave, 2016.

Светла Касабова. История за билките от времето на траките [History of the herbs from the time of the Thracians]. Магията на българската роза, 2020.

Надежда Кирова. Медицината в провинциите Долна Мизия и Тракия (I — края на III в.) [Medicine in the provinces of Lower Moesia and Thrace (1st – end of 3rd c. AD)]. Национален археологически институт с музей (БАН), 2010.

Клавдий Гален. Ars medica (Медицинското изкуство. Най-добрият лекар е също философ) [Claudius Galenus: Ars medica, quae et Ars parva]. Изток Запад, 2018.

Клавдий Гален. Изкуството за запазване на здравето [Claudius Galenus: Hygiene]. Изток Запад, 2014.

Ирена Станкова. Античното лечебно изкуство според De medicina на Авъл Корнелий Целз. Рецепция на гръцките медицински практики и създаване на латинската медицинска терминология [The Ancient Medical Art according to De medicina by Aulus Cornelius Celsus: The Reception of the Greek Medical Practices and the Creation of the Latin Medical Terminology]. Изток–Запад, 2012.

Lester K. Little (ed.). Plague and the End of Antiquity: The Pandemic of 541750. Cambridge University Press, 2007.

♦ J. N. Hays. Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. ABC-CLIO, 2005.

Ole Benedictow. The Black Death 1346—1353: The Complete History. Boydell Press, 2004

Ole Benedictow. What Disease was Plague? On the Controversy over the Microbiological Identity of Plague Epidemics of the Past (History of the Environment, Volume 2). Brill Publishers, 2010.

S. Ritchey, S. Strocchia (eds.). Gender, Health, and Healing, 12501550. Amsterdam University Press, 2020.

Минчо Георгиев. Старобългарската медицина [Old Bulgarian Medicine]. Академично издателство „Проф. Марин Дринов", 2015.

Минчо Георгиев (ред.). Българска народна медицина. Енциклопедия [Bulgarian traditional medicine: Encyclopedia]. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013.

Марияна Витанова, Ваня Мичева, Йоанна Кирилова, Калина Мичева-Пейчева, Надежда Николова. Етнолингвистичен речник на българската народна медицина [Ethnolinguistic dictionary of Bulgarian traditional medicine]. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2021.

Амирдовлат Амасиаци. Ненужно за невежи. Основи на здравето [Useless for Ignoramuses. The basics of health]. Изток–Запад, 2011.

Дончо Славчев. Парацелз [Paracelsus]. Гутенберг, 2012.

Нансен Арие. Еврейската история и медицината [History of Jews and the medicine]. Сиела, 2013.

Нана Нарлиева, Драгомир Дарданов. Анатомията и анатомите през вековете [Anatomy and Anatomists through the Centuries]. Изток–Запад, 2018.

♦ Вася Велинова, Екатерина Тодорова, Павлина Сурмова. Амулетен свитък лекарственик от сбирката на Центъра за славяно-­византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ от 1838 г. [Amulet roll-recipe from the collection of the Research Centre for Slavo Byzantine Studies “Prof. Ivan Dujčev” from 1838]. Център за славяно­византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, 2017

Орлин Събев. Танцът на холерата [The Dance of Cholera]. Авангард Прима, 2021.

Николай Марков. В борба срещу невидимите убийци. Към историята на санитарно-карантинната служба в България през османския период [In the fight against the invisible killers: To the history of the sanitary quarantine services in Bulgaria during the Ottoman period]. Фабер, 2020.

Стоянка Кендерова. Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает. Ежедневна и ежемесечна статистика [ Hospitals for the poor and emigrants in the Danube vilayet: Daily and monthly statistics]. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2015.

Гергана Мирчева. (А)Нормалност и достъп до публичността: Социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878—1939) [(Ab)normality and access to publicity: Socio-institutional spaces of biomedical discourses in Bulgaria (1878—1939)]. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018.

Вероника Димитрова. Управление на бедността. Хигиена и медицина през Междувоенния период [Management on Poverty: Hygiene and medicine during the Interwar period]. Изток-Запад, 2018.

Милена Ангелова. Социалната болест. Туберкулозата в България през първата половина на ХХ век [The Social Disease: Tuberculosis in Bulgaria in the First Half of the 20th Century]. Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2021.

Татяна Ичевска. Медицината в българската литература [Medicine in the Bulgarian Literature]. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019.

Савина Торньова-Ранделова, Дориана Паскова-Топалова, Йордан Йорданов. Дерматоглификата в антропологията и медицината [Dermatoglyphics in Anthropology and Medicine]. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2011.

♦  Даниела Колева (състав.). &am

Panel Tool

Reset