ΑΝΤΙΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΙΣ: A Tribute to Prof. Ivan Jordanov’s 70th Anniversary (In Honorem 6)
ΑΝΤΙΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΙΣ: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Иван Йорданов
Language: Bulgarian, English, Russian, Geman, French with summaries in English and Bulgarian
Category: Sigillography

 

Table of contents

Abreviations

List of the Contributors

Ж. Жекова. Първите70!
Z. Zhekova. The First Seventy Years!

К. Андонов. Византийските императорски печати от България  представителната част от българската сфрагистична колекция. Приносът на Иван Йорданов
K. Andonov. Byzantine Imperial Seals from Bulgaria: The Representative Part of the Bulgarian Sphragistic Collection. The Contribution of Ivan Jordanov

Д. Момчилов. Акве Калиде, средновековните печати и Иван Йорданов
D. Momchilov. Aquae Calidae, the Medieval Seals and Ivan Jordanov

К. Андонов. Библиография на Иван Йорданов
K. Andonov. Bibliography of Ivan Jordanov

Ж. Аладжов. Още един печат от обект „Улица“ във Велики Преслав
Z. Aladzhov. One More Seal from “Ulitsa Site” in Veliki Preslav

Н. Алексеенко. Три персонажа визатийских хроник XI в. и находки их моливдовулов в болгарских заемлях
N. Alekseyenko. Three Characters Of Eleventh-Century Byzantine Chronicles And The Molybdoboulla They Found In Bulgarian Lands

Г. Атанасов. Бронзова матрица с Архангел Михаил от XI в. до катедралната църква на Дръстър/Силистра (към архангелската иконография)
G. Atanasov. Bronze Matrix with the Image of Archangel Michael of 11th Century found near the Cathedral Church of Drustar/Silistra (On Archangel’s Iconography)

G. Boersema, A. Seibt. Seltene Heilige Und Eine Biblische Szene Auf Byzantinischen Siegeln Einer Niederländischen Privatsammlung

Н. Ботева. Опит за идентифициране на името на ранновизантийската крепост край град Севлиево (ΑΣΓΙΖΟΥΣ, ΆΓΟΥΡΕΊΝΟΥ, Агризинус, Игризинус)
N. Boteva. An Attempt to Identify the Name of the Early Byzantine Fortress near the town of Sevlievo (ΑΣΓΙΖΟΥΣ, ΆΓΟΥΡΕΊΝΟΥ, Agrizinus, Igrizinus)

V. Bulgurlu. A Selection of Unpublished Byzantine Lead Seals from the Adnan Aci Collection Related to the East

Д. Аладжова. Оловни печати от Антична Сердика (Обект „Веслец“ 13)
D. Aladzhova. Lead Seals from Ancient Serdika (“Veslets Site” 13)

P. Charalampakis. Kovnicca: A Hapax Tenth-Century Imperial Title

J.-C. Cheynet. Sauvés de l'oubli par leurs bulles: Les Marchapsaboi

V. Chkhaidze, A. Vinogradov. The Seal оf Konstantinos, The Son оf тhe Protoproedros аnd Exousiokrator оf All Alania (About 10651075)

К. Велков. Късноантични и средновековни монети от средновековния град Вердица (Твърдица) и неговата околност
K. Velkov. Late Antique and Medieval Coins from the Medieval Town of Verditsa (Tvardicaand the Surrounding Area

П. Георгиев. Надписът ОСТРО БОГОIN за историята на средновековния Шумен
P. Georgiev. The Inscription ОСТРО БОГОIN for the History of Medieval Shumen

Г. Геров. Изображение на Тетраморф от църквата в Дивотинския манастир
G. Gerov. An Image of Tetramorph from the Church in the Divotinian Monastery

В. Гюзелев. ΤΟ ΔΕUΤΕΡΟΝ в Цариград и трибута, изплащан тук на българския хан Тервел
V. Guzelev. ΤΟ ΔΕUΤΕΡΟΝ in Constantinople and the Tribute, Paid to the Bulgarian Khan Tervel

С. Дончева, Н. Николов. Печати с рядка иконография от територията на България
S. Doncheva, N. Nikolov. Seals With Rare Iconography from the Territory of Bulgaria

М. Доткова. Монета на Prymnessus, Phrygia, открита в Aquae Calidae
M. Dotkova. A Coin of Prymnessus, Phrygia, found in Aquae Calidae

E. Erdogan, V. Prigent. Byzantine Lead Seals from South-Eastern Turkey: New Exhibits in the Museums of Adana and Maras

Ж. Жекова. Печат на Йоан Комнин, баща на император Алексий I Комнин
Z. Zhekova. A Seal of John Comnenus, Father of Emperor Alexius I Comnenus

И. Илиев. Югозападните български земи в огледалото на narratio athonensis Ad Annum MCCXXXV
I. Iliev. The Southwest Bulgarian Lands in the Mirror of Narratio Athonensis ad Annum MCCXXXV

J. Ivančić. Byzantium and Bulgaria: A Study of the Administration of Bulgaria 10181081

М. Каймакамова. Защо цар Симеон (893927) и преславските книжовници са проявявали интерес към византийските универсални хроники?
M. Kaymakamova. Why Tsar Simeon (893
927) and Preslav Writers were Interested in Byzantine Universal Chronicles?

M.-E. Kourousia, Y. Nikolaou. “Patrikios Uses This in Good Health”: A Bizarre Early-Byzantine Object

Н. Кънев, Д. Рабовянов. Византийски оловен печат от крепостта Бузово кале  
N. Kanev, D. Rabovyanov. A Byzantine Lead Seal from Buzovo Kale Fortress

E. Lafli, W. Seibt. Five Byzantine Lead Seals of the Seventh Century A.D. from Marmaris in Caria (Southwestern Turkey) with Two Appendices

И. Лазаренко. Моливдовули от средновековния гард Петрин
I. Lazarenko. Molybdobulla from the Medieval Town of Petrin

E. Lianta. Latin Imitative Billon Trachea Issued in the Mint of Thessalonica (12041224)

A. Madgearu. “Scythian” and “Dacian” Military Men in Egypt, Palestine and Italy in the 6th7th Centuries

R. Mihajlovski. Byzantine Seals from the Medieval Settlement of Varoš, Prilep

П. Павлов. Грузинци и алани в българо-византийските войни в края на XII  началото на XIII век
P. Pavlov. Georgians and Alans in the Bulgarian-Byzantian Wars at The End of the 12th 
 Early 13th Century

И. Прокопов. Екзотични моенти ли непроучен извор за историята на Тракия през IIII в. пр. Хр.
I. Prokopov. Exotic Coins or an Unexplored Source of the Thracian History in 3rd
1st C. BC

Б. Русева. За постумните александровки от символ факелсечени в Македония ок. 280/9277/6 г. пр. Хр. или по-късно
B. Russeva. On Alexander’s Coins with a Torch Cut in Macedonia ca. 280/279
277/276 Bor Later

W. Seibt. Some Seals of Byzantine Professional Men

В. Станков. Моливдовул с топонима Флоренция от землището на община Асеновград
V. Stankov. A Seal With the Toponym of Florence from Asenovgrad Municipality

В. Степаненко. К иконографии святых воинов в Византии. Св. Андроник
V. Stepanenko. on the Iconography of Warriors-Saints in Byzantium: Saint Andronicus

С. Стоянов. Преслав като логистичен център на Йоан I Цимисхий при военния поход от 971 г. Приносът на сфрагистиката
S. Stoyanov. Preslav as the Logistical Centre of John I Tzimisces during His Military Campaign in 971: The Contribution of Sigillography

Т. Тодоров. Византийски печати от Акве Калиде  Термополис
T. Todorov. Byzantine Seals from Aqaue Calidae 
 Termopolis

И. Топалилов. Върху един аспект от топосната литурция в Константинопол през IV век
I. Topalilov. On One Aspect of the Stational Liturgy in Constantinople in 4th Century

К. Тотев. Два златни пръстена печати с инициали от крепостта при с. Градница, Севлиевско
K. Totev. Two Gold Ring-Seals with Initials from the Fortress near the Village of Gradnitza, Sevlievo

Х. Трендафилов. Великпопреславски наноси в летописния разказ за Ярослав Мъдри
H. Trendafilov. Great Preslav’s Deposits in the Chronicle About Jaroslav the Wise

Х. Харитонов. Неизвестен тип монета на български християнски храм
H. Haritonov. An Unknown Type of Coin of a Bulgarian Christian Church

 

Details
Publisher Konstantin Preslavsky University of Shumen / Center for Byzantine Studies
Language Bulgarian, English, Russian, Geman, French with summaries in English and Bulgarian
Pages 520
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-201-348-6
Creation date 2019
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset