Antonia Tsankova. Morphological system of modern Chinese language: Parts of speech and functional-semantic categories. In Bulgarian
 

 

Table of contents

Списък на условните означения и съкращения

Предговор

Глава І. Китайският език  типологични особености и тенденции на развитие

1.1. Генеалогични характеристики на китайския език

1.2. Типологични характеристики на китайския език

Глава ІІ. Основни характеристики на морфологичната система на съвременния китайски език

2.1. Отношения между сричка и морфема. Видове морфеми според степента им на самостоятелност в речта

2.2. Отношения между морфема, дума, словосъчетание. Определяне на границите на думата в китайския език

2.3. Влияние на морфемния състав върху граматичните свойства на думите

2.4. Словообразувателни процеси и категории

2.4.1. Композиция

2.4.2. Афиксация

2.4.3. Полуафиксация

2.4.4. Контракция (абревиация)

2.4.5. Редупликация

2.5. Граматични процеси и функционално-семантични категории

2.5.1. Теоретични подходи към определяне на граматичните явления в съвременния китайски език

2.5.2. Общи характеристики на функционално-семантичните категории при имената и предикативите

Глава ІІІ. Лексикално-граматични класове думи в китайския език

3.1. Проблемът с определяне на частите на речта в китайския език  история и перспективи за решаването му

3.2. Теоретични основания за изследване на частите на речта в китайския език

3.3. Функционално-семантична класификация на думите

3.3.1. Пълнозначни и служебни думи

3.3.2. Имена и предикативи

3.3.3. Обща класификация на частите на речта в съвременния китайски език

Глава ІV. Семантични и функционални характеристики на класовете от думи в съвременния китайски език

4.1. Съществителни имена

4.1.1. Семантична и граматична характеристика

4.1.2. Синтактични функции

4.1.2.1. Основни функции

4.1.2.2. Производни функции

4.1.3. Функционално-семантични подкласове на съществителните имена

4.1.3.1. Съществителни собствени имена

4.1.3.2. Съществителни нарицателни имена

4.1.4. Редупликация на съществителните имена

4.1.5. Функционално-семантичната категория единичност–множественост

4.1.5.1. Общи характеристики на категорията

4.1.5.2. Функционални особености на показателя 们

4.1.6. Допълнителни подкласове към съществителните имена

4.1.6.1. Думи за време

4.1.6.2. Думи за място

4.1.6.3. Локативи  думи за пространствена ориентация

4.2. Числителни имена

4.2.1. Семантична и граматична характеристика

4.2.2. Класификация на числителните имена

4.2.2.1. Бройни числителни имена

4.2.2.2. Редни числителни имена

4.2.3. Други форми на употреба на числителните имена

4.2.3.1. Приблизителен брой

4.2.3.2. Употреба на двата варианта на числителното „две“ 二 и 两

4.2.3.3. Употреба на формите 俩 и 仨

4.2.3.4. Употреба на числителното „一“

4.2.3.5. Редупликация на числителните имена

4.2.3.6. Преносна употреба на числителните имена

4.3. Класификатори

4.3.1. Семантична и граматична характеристика

4.3.2. Класификатори за съществителни имена

4.3.2.1. Мерни единици

4.3.2.2. Стандартни опаковки

4.3.2.3. Групови класификатори

4.3.2.4. Същински класификатори

4.3.2.5. Съществителни имена във функцията на класификатори

4.3.2.6. Случаи, в които не се употребяват класификатори

4.3.3. Глаголни класификатори за брой на действията

4.3.4. Функции на бройните комплекси

4.3.5. Редупликация на класификаторите и бройните комплекси

4.4. Прилагателни

4.4.1. Семантична и граматична характеристика

4.4.2. Класификация на прилагателните според морфологичната им структура

4.4.2.1. Прилагателни от прост тип

4.4.2.2. Прилагателни от сложен тип

4.4.3. Функционална класификация на прилагателните

4.4.3.1. Стандартни прилагателни

4.4.3.2. Непредикативни прилагателни

4.4.3.3. Неатрибутивни прилагателни

4.4.4. Синтактични функции

4.4.4.1. Основни функции

4.4.4.2. Производни функции

4.4.5. Редупликация на прилагателните

4.4.5.1. Типове удвояване

4.4.5.2. Функции на удвоените прилагателни

4.4.6. Функционално-семантични категории при прилагателните

4.5. Глаголи

4.5.1. Семантична и граматична характеристика

4.5.2. Синтактични функции

4.5.2.1. Основни функции

4.5.2.2. Производни функции

4.5.3. Функционално-семантична класификация на глаголите

4.5.4. Категориите аспектуалност и темпоралност. Структура на аспектуално-темпоралната система на съвременния китайски език

4.5.4.1. Ситуационен тип. Резултативен и делими- тативен (кратковременен) вид на глагола

4.5.4.2. Граматичен аспект. Аспектуално-темпоралните показатели 了, 过, 着 и аналитичната форма 在 + V

4.6. Наречия

4.6.1. Семантична и граматична характеристика

4.6.2. Синтактични функции

4.6.2.1. Основни функции

4.6.2.2. Производни функции

4.6.3. Семантична класификация на наречията

4.7. Местоимения (местоименни думи)

4.7.1. Семантична и граматична характеристика

4.7.2. Класификация на местоименията

4.7.2.1. Лични местоимения

4.7.2.2. Показателни местоимения

4.7.2.3. Въпросителни местоимения

4.7.3. Специфични местоименни форми в китайския език

4.8. Предлози

4.8.1. Семантична и граматична характеристика

4.8.2. Класификация на предлозите

4.8.3. Функции на предлозите

4.9. Съюзи

4.9.1. Семантична и граматична характеристика

4.9.2. Класификация на съюзите

4.9.2.1. Съчинителни съюзи

4.9.2.2. Подчинителни съюзи

4.10. Частици

4.10.1.Семантична и граматична характеристика

4.10.2.Класификация на частиците

4.10.2.1. Структурни частици

4.10.2.3. Модални частици

4.10.2.3. Аспектуално-темпорални частици

4.11. Междуметия

4.11.1.Семантична и граматична характеристика

4.11.2.Класификация на междуметията

4.11.2.1. Възклицателни междуметия

4.11.2.2. Подбудителни междуметия

4.12. Звукоподражания

4.12.1.Семантична и граматична характеристика

4.12.2.Класификация на звукоподражанията

4.12.2.1. Устойчиви звукоподражания

4.12.2.2. Свободни звукоподражания

4.12.3.Синтактични функции на звукоподражанията

Заключение

Библиография

Благодарности

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian, Chinese
Pages 312
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0091-1
Creation date 2017
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset