MARBAS / МАРБАС
Language: Bulgarian

 

   The authors examine the history of the Maritsa River valley coal mines (MARBAS  Maritsa Basin coil mines). The 120-year history of coal mining is full of various episodes and events. A lot of archival materials about the mining activity have been studied. General information about the mines and the characteristic features of their technological scheme are given. The production and technological results of the mining activity are described. The development of the mines and the peculiarities of their work were traced. A brief description of the life of the miners and their families during different periods of time is given. The emergence of new mines after the Second World War, their development and extinction is described. The peculiarities of mine management and the various auxiliary divisions and units are noted. Problems related to technical progress in mining enterprises, innovative activity in them, national records, labor productivity and their economic indicators are noted. The unpleasant procedure for the technical liquidation of the mines is also described.

 

Table of contents

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА МИНИ „МАРИШКИ БАСЕЙН“

1.1. Откриване и начално пароучване на Западномаришкия каменовъглен басейн (МАРБАС)

1.2. Общи сведения за МАРБАС

1.3. Минно-геоложка, геомеханична и технологична характеристика на въглищния пласт и вместващите скали

1.4. Въглищни запаси и ресурси на мини „Маришки басейн“ и качествени показатели на въглищата и масива

1.5. Първи стъпки във въгледобива в МАРБАС

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СХЕМА НА МИНИТЕ

2.1. Разкриване и подготовка на рудничните полета

2.2. Система за разработване, ред на подготовка и изземване на добивните стълбове

2.3. Добивни технологии и технологични схеми за прокарване и крепене на фронтовите галерии

2.4. Рудничен транспорт, вентилация, водоотлив и електроснабдяване

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МИННОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ

3.1. Добив на въглища и качествени показатели на добитите въглища

3.2. Качествени показатели на стоковата продукция и въглища за реализация

3.3. Структура и численост на персонала, организация на труда и управлението

3.4. Основни производствени и обслужващи звена, спомагателни поделения и управление на Западномаришкия басейн

ГЛАВА 4. МАРБАС - МАРИЙНО И ВУЛКАН

4.1. Мина „Марица“

4.2. Мина „Вулкан“

4.3. Марийно и мините „Марица“ и „Вулкан“

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТЕНИ МИНИ ОТ ДМП „МАРБАС“

5.1. Мина „Нови рудници“

5.2. Мина „Надежда“

5.3. Мина „Меричлери“ („Меричлери-1“)

5.4. Мина „Христо Смирненски“ („Меричлери-2“)

5.5. Мина „Гита“ („Меричлери-3 — временна“)

5.6. Мина „Гита Господинова“ („Меричлери-3“)

5.7. Мина „Миньор“

5.8. Мина „Здравец“

ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАДНОМАРИШКИЯ БАСЕЙН. СПОМАГАТЕЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ И ЗВЕНА

6.1. Управление на Западномаришкия басейн

6.2. Централна ремонтна база

6.3. Автобаза

6.4. Материално-техническо снабдяване

6.5. Минно-спасителна служба

6.6. Химическа лаборатория

6.7. Професионален учебен център (ПУЦ)

6.8. Комунално-битово стопанство

6.9. Железопътен парк и транспорт

6.10. Централен взривен склад

ГЛАВА 7. ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, РАБОТИЛИ С ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА НА МАРБАС

7.1. ТЕЦ „Вулкан“

7.2. ТЕЦ „Марица 1“

7.3. ТЕЦ „Марица 3“

7.4. Циментов завод „Вулкан“

7.5. Азотно-торов завод — Димитровград

ГЛАВА 8. ОТРАЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ

8.1. Особености на производствените процеси

8.2. Национални рекорди

8.3. Производителност на труда

ГЛАВА 9. ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ НА МИНИ „МАРИШКИ БАСЕЙН“

ГЛАВА 10. МАРБАС И ТОВА, КОЕТО ТОЙ НИ ОСТАВИ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Специфични минно-геоложки термини

2. Списъци на работили в МАРБАС

3. Списък на главните директори на Западномаришкия басейн

4. Герои на социалистическия труд

5. Фотографии

6. Архивни материали

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarianan
Pages 248
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-245-303-9
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset