Proceedings of the International Conference Getae — Culture and Traditions. 20 Years Research of the Sveshtari Tomb and the Sboryanovo Reserve“, 28.051.06.2003 Sofia  Razgrad  Sboryanovo.

 

Table of contents

Д. Гергова. „Сборяново. Религии и паметници
D. Gergova. Religions and Monuments in the Sboryanovo Reserve (summary)

М. Чичикова. Тракийски приноси в архитектурата и декорацията на царската гробница с кариатиди от Свещари
M. Tchitchikova. Thrakische beitrage zur Architektur und Dekoration der königlichen Grabstatte mit Karyatiden aus Svestari (summary)

К. Георгиев. Инженерен аспект на консервацията, реставрацията и опазването от вредни въздействия на Свещарската гробница
K. Georgiev. Engineering Problems of the Conservation, Restoration and Preservation of the Sveshtari Tomb (summary)

В. Тодоров. Експертиза на разрушителните процеси и технологични решения за стабилизиране на конструкцията на Тракийската гробница край село Свещари
V. Tododrov. Expertise on Destructive Processes and Technological Solutions for Stabilizing the Structure of the Thracian Tomb near Sveshtari Village (summary)

Цв. Кадийски. Мониторингът на микроклимата в гробницата край Свещари
Tzv. Kadiyski. Monitoring of the Microclimate in the Sveshtari Tomb (summary)

Св. Койнова-Мечкуева. Двете тракийски гробници  Казанлъшката и тази край Свещари. Опит за сравнение
Sv. Koinova-Mechkueva. Two Thracian Tombs 
 From Kazanlak and Sveshtari. An Attempt to Make a Comparison (summary)

M. Zyromski. The Tomb at Sveshtari and Other Thracian Monumental Tombs (53rd B.C.)

Й. Хатлас. Свещарската гробница и другите сепулкрални обекти с полуцилиндричен свод в България от елинистическата епоха
J. Hatlas. The Tomb in Sveshtari and Other Hellenistic Tombs with Barrel Vault in Bulgaria (summary)

Я. Иванов. Възглавниците/възглавията  художествен или сакрален елемент в гробничните съоръжения и погребения?
Y. Ivanov. Pillows/Cushions in the Funeral Constructions and Complexes (summary)

Н. Дерменджиев. Светлинни календарни ефекти в архитектурата на култови съоръжения
N. Dermendjiev. Effets des calendriers solaires dans l'architecture des monements de culte (summary)

П. Вълев. Метрологични проблеми в тракийските гробници край Свещари
P. Valev. Metrological Problems in the Thracian Tombs near Sveshtari (summary)

Сл. Чолаков. Антропологично проучване на къснохалколитния некропол до Демир Баба Теке в Сборяново
Sl. Cholakov. Anthropological Investigation of the Late-Aeneolithic Necropolis at Demir Baba Tekke in Sboryanovo (summary)

Ал. Гоцев, Т. Шалаганова. Керамичният комплекс на теменоса „Камен рид“
Al. Gotzev, T. Shalganova. The Pottery Complex from Temenos Kamen Rid (summary)

А. Балканска. Тракийското светилище при Демир Баба теке
A. Balkanska. The Thracian Shrine at Demir Baba Tekke (summary)

Д. Гергова, М. Кузманов. Проучвания на могила № 1 от Западния елинистически некропол на Сборяново
D. Gergova, M. Kuzmanov. Investigations of Tumulus 1 from the Sboryanovo Hellenistic Necropolis (summary)

Ю. Вълева. Формата на антовите капители в гробница № 13 в Свещари
J. Valeva. The form of The Antae's Capitals from the Sveshtari Tomb No.13 (summary)

К. Димитров. Имитации на гръцки монети в гетската държава със столица Хелис (?) в Сборяново през ранноелинистическата епоха
K. Dimitrov. Imitations of Greek Coins in the Getic State with Capital Helis(?) at Sboryanovo during the Early Hellenistic Age (summary)

К. Венедикова. Извори за Демир Баба, за текето и района му
K. Venedikova. Sources of Demir Baba, the Tekke (Dervish Cloister) and its Region (summary)

А. Каменаров. Руски картографски източници за района на историко-археологическия резерват „Сборяново“
A. Kamenarov. Russian Cartographic Sources for the Sboryanovo Reserve Region (summary)

И. Попов. Овладяното пространство (Бронзова епоха в Добруджа)
I. Popov. The Conquered Space (The Bronze Age in Dobrudzha) (summary)

Г. Нехризов. Глинени печати за украса на керамика от ранната желязна епоха в Тракия
G. Nehrizov. Clay Stamps for Pottery Decoration from the Early Iron Age in Thrace (summary)

Г. Радославова. Кимерийски находки от територията на късноантичната крепост Абритус
G. Radoslavova. Cimmerian finds from the Territory of the Late Antiquity Town Abritus (summary)

T. Hayashi. First State Formation and the Construction of Tumuli: Especially Focusing on Scythian Tumuli

G. Simion. Dobrurudzha and other Historical Problems (6th2nd Centuries BC) (summary)

Е. Паунов. Проучване на надгробна могила при Тутракан през 1995 г.
E. Paunow. Untersuchung der Grabstatte bei Tutrakan im Jahr 1995 (summary)

Р. Базайтова. Архитектурата на тракийските гробници  принос в историята на античната архитектура
R. Bazaytova. The Architecture of the Thracian Tombs 
 Contribution in the History of the Ancient Architecture (summary)

T. Michaeli. The Pictorial Program of the Apolophanes Tomb at Maresha

Dr. Mandescu. Some Regional Peculiarities of the Thracian Shape Fibula Typology

Г. Дзанев. За една от техниките на производство на „тракийския тип“ фибули
G. Dzanev. About One Technique for Production of the „Getic-Dacian” Type of Fibulaes (summary)

М. Тонкова. За датата и характера на съкровището от сребърни накити от Челюшница
M. Tonkova. A propos la date et le caractère du trèsor de Celuchnitza (summary)

Ив. Маразов. Традицията в изкуството по гетските земи
Iv. Marazov. Tradition in the Getic Art of 2nd-1st Century B.C. (summary)

Д. Овчаров. За пластичните зооморфни изображения  келтски или тракийски
D. Ovcharov. On the Sculpted Zoomorphic Images 
 Celtic or Thracian (summary)

J. Bouzek. Getic Art as Transmitter from East to West (summary)

Зл. Гочева. Култът към Великата Богиня Майка в Тракия
Zl. Goceva. Le culte De la Grande Deesse-Mere en Thrace (summary)

N. Sharankov. How Did the Getae Immortalize?

Г. Христов. Зеленият Сабазий
G. Hristov. The Green Sabazios (summary)

Цв. Попова. Археоботанични изследвания на територията на Североизточна България
Tzv. Popova. Archaeobotanical Studies in Northeastern Bulgaria (summary)

С. Зарева. Екологични аспекти на варварските нашествия в Долна Мизия и Тракия в периода 248251 г.
S. Zareva. Ecological Aspects of the Barbaric Incursions in Moesia Inferior and Thrace in 248
251 (summary)

 

Round Table. Our Common Heritage. The Archaeological Reserve

М. Каразлатева. Исторически основания за съвременната ориентация на обществените политики и практики в опаз¬ването на ландшафта и културния пейзаж
M. Karazlateva. Historical Grounds for the Modern Public Politics and Practics Orientation to Landscape and Cultural Environment Preservation (summary)

J. Neguer. Integrative Maintenance for the Archaeological Sites in the Territory of Caesarea Maritima, Israel

Б. Илиев. Текето Демир баба  Сборяново, преди и след освобождението
B. Iliev. Demir Baba Tekke in Sboryanovo, before and after the Liberation of Bulgaria (summary)

П. Славов. Геотехнически уреди в опазване на исторически паметници
P. Slavov. Geotechnical Installations for Preservation of Archaeological Monuments (summary)

Хелис. Том V

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, English with summaries in English, Bulgarian, German and French
Pages 580
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-322-124-0
Creation date 2006
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset