Proceedings of the conference South-Eastern Bulgaria during the 2nd1st Millennium B.C.,
15
16 April 2008, Karnobat, Bulgaria.

 

Table of contents

Р. Георгиева, Д. Момчилов. Проучвания на тракийската култура в Карнобатския край в периода 19962007 г.
R. Georgieva, D. Momchilov. Investigations of Thracian culture in the region of Karnobat, 1996
2007 (summary)

Т. Христова. Гробни комплекси от средната бронзова епоха от Югоизточна България в контекста на културното развитие в Долнодунавския басейн
T. Khristova. Middle Bronze Age graves from Southeastern Bulgaria in the context of the cultural development in the Lower Danube basin (summary)

Кр. Лещаков, Р. Христова, Й. Михайлов. Некропол от късната бронзова епоха при с. Вратица, община Камено
K. Leshtakov, R. Khristova, Y. Mihailov. Late Bronze Age necropolis near the village of Vratitsa, Kameno municipality (summary)

Р. Христова. Характеристика на керамиката от бронзовата епоха от обект при с. Вратица, община Камено (предварително съобщение)
R. Khristova. Characteristics of Bronze Age pottery from the site at Vratitsa, Kameno municipality (Preliminary report) (summary)

Й. Йорданов, Б. Димитрова. Антропологично изследване на човешки костни останки от археологически обект „Вратица”, Бургаска област
Y. Yordanov, B. Dimitrova. An Anthropological Study of Human Bone Remains from an Archaeological Site “Vratitsa”, Bourgas Region (summary)

Р. Златева-Узунова. Кремъчни артефакти от късната бронзова епоха  обект „Вратица, община Камено
R. Zlateva-Uzunova. Chipped Stone Artifacts from Late Bronze Age  Site “Vratica”, Kameno District (summary)

Ал. Гоцев. Преходът късна бронзова  ранножелязна епоха в Югоизточна България
A. Gotsev. Bronze to Iron Age Transition in Southeastern Bulgaria (summary)

Хр. Попов. Нови сведения за ранножелязната епоха в района на с. Каснаково, Хасковско
H. Popov. New data on the Early Iron Age in the vicinity of the village of Kasnakovo, Khaskovo Region (summary)

Г. Нехризов. Източнородопските долмени. Мегалитни гробни съоръжения от водосборния район на Бяла река
G. Nekhrizov. East-Rhodopean dolmens. Megalithic burial structures in the basin of Byala Reka in the Eastern Rhodope Mountains (summary)

П. Делев. Някои проблеми на етнонимията в Централна и Югоизточна Тракия
P. Delev. Some problems of Ethnonymy in Central and South-Eastern Thrace (summary)

К. Йорданов. Политическа история на Югоизточна Тракия до началото на III в. пр. Хр.
K. Yordanov. Political History of Southeastern Thrace to the Beginning of Third Century B.C. (summary)

К. Порожанов. Одриският цар Терес 1 (р. ок. 540448 г. пр. Хр.) и полисите от тракийските крайбрежия  членове на Първия атински морски съюз
K. Porozhanov. Teres, king of Odrysians (born ca. 540
448 B.C.), and the Poleis on Thracian coasts, Members of the First Athenian League (summary)

Ю. Цветкова. Тракийският Херсонес и одриските владетели (VIV в. пр. Хр.)
J. Tzvetkova. The Thracian Chersonese and the Odrysian kings (5th4th c. B.C.) (summary)

П. Балабанов. За стоковото производство на керамични съдове в Древна Тракия
P. Balabanov. On the stock manufacture of pottery in Ancient Thrace (summary)

Р. Георгиева, Кр. Ников. Ранни трако-елински контакти (по археологически данни от Карнобатско)
R. Georgieva, K. Nikov. Early Thraco-Hellenic contacts (based on archaeological evidence from Karnobat region) (summary)

И. Караджинов. Ранна гръцка рисувана керамика от средното течение на Марица и Тунджа
I. Karadzhinov. Early Greek Painted Pottery from the Middle Currents of Hebros and Tonzos (summary)

Т. Стоянов. Огледалото от Чукарка в контекста на археологическите проучвания през последните години в Югоизточна България
T. Stoyanov. The Mirror from Chukarka in the Context of Recent Archaeological Investigations in Southeastern Bulgaria (summary)

М. Камишева. Предримски материали от Стара Загора
M. Kamisheva. Pre-Roman Materials from Stara Zagora (summary)

М. Тонкова. Резултати от проучванията на Източния сектор на тракийско ямно светилище от V  началото на III в. пр. Хр. в м. Кузлука, с. Малко Тръново, общ. Чирпан
M. Tonkova. Results of Investigations of the Eastern Sector of Thracian Pit Sanctuary from 5th 
 Early 3rd C. B.C. at Kozluka Locality near the Village of Malko Tranovo, Chirpan Municipality (summary)

А. Божкова, Кр. Ников. Археологическо проучване на комплекс от ями в землището на с. Малко Тръново, община Чирпан – югозападен сектор. Предварителни бележки
A. Bozhkova, K. Nikov. Archaeological Investigation of Pit Complex near the Village of Malko Tranovo, Chirpan Municipality, Southwestern Sector. Preliminary Observations (summary)

Д. Димитрова. Сребърен ритон от Далакова могила  елемент на царското угощение
D. Dimitrova. Silver rhyton from Dalakova Mogila: an element of the royal feast (summary)

Р. Миков, Д. Стоянова. Строителна керамика от Могила № 9, нос Колокита, Аполония Понтика
R. Mikov, D. Stoyanova. Roof Tiles from Tumulus No. 9 at Cape Kolokita near Apollonia Pontica (summary)

Д. Василева. Глинени мортарии от класическата и елинистическата епоха от Южна България
D. Vasileva. Classical and Hellenistic ceramic mortaria from Southern Bulgaria (summary)

В. Ханджийска, И. Лозанов. Кабиле през елинистическата епоха (по данни от последните археологически проучвания)
V. Handzhiiska, I. Lozanov. Kabyle in the Hellenistic Period (Based on evidence from recent archaeological investigations) (summary)

С. Димова. Наблюдения върху погребалните практики в некрополана Месамбрия Понтика (по данни от археологи­ческите проучвания през 20032004 г.)
S. Dimitrova. Observations on the funerary practices in the necropolis of Mesambria Pontica (Based on Evidence from Archaeological Investigations in 20032004) (summary)

В. Игнатов. Проучвания на двуколки в Новозагорско
V. Ignatov. Investigations of two-wheeled carriages in Nova Zagora region (summary)

Съкращения

Участници в тома

Югоизточна България през II – I хилядолетие пр. Хр.

Details
Publisher Zograf
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 300
Illustrations b/w figures, color plates, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-15-0221-1
Creation date 2010
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset