Proceedings dedicated to the 130th anniversary of the
Regional Archaeological Museum 
 Plovdiv (18822012)

 

Table of contents /summary/

K. Kisyov. 130 Years Archaeological Museum Plovdiv

E. Stoitsov. Archives of the Archaeological Museum in Plovdiv

P. Toleva. The Library of the Museum  Traditions, Innovative Policies and Practices

E. Bozhinova. The Fortress of Dragoyna from III Millennium BC  Stratigraphy, Chronology and Interpretation (The results of the archaeological research carried out during the period 20042012)

B. Koleva. The Copper Findings from the Late Chalcolithic Religious Complex around the Village of Dolnoslav

R. Mitkova, P. Pétrequin, S. Cassen, M. Errera, L. Klassen, T. Tsonev, K. Dimitrov. “Alpine” Polished Stone Axes from Bulgaria  The Unknown Scale of Exchange in Neolithic Europe

K. Kisyov. On the Issue of the Origin and Purpose of the Silver Vessel “Clepsydra” from Mound No.1, near the Village of Chernozem, Kaloyanovo Municipality

M. Madzharov. On the Issue of the Fortress Gates of Diocletianopolis

M. Martinova-Kyutova, N. Sharankov. New Evidence on the Complex “Eastern Gate of Philippopolis”

Al. Milcheva. Gemmae in the Regional Archaeological Museum  Plovdiv

M. Raycheva. Notes on Locating the Neocorate Temple of Philippopolis

J. Tankova. New Excavated Sections from the Southern Part of the Ancient Fortress Wall of Philippopolis

Iv. Dzhambov. Observations upon Two Churches on the Land of Village of Novakovo, Asenovgrad Municipality

E. Kesyakova, R. Ivanov. Medieval Necropolis on the Episcopal Basilica of Philippopolis

K. Stanev, E. Bozhinova. New Data on Medieval Plovdiv. Results of Rescue Archaeological Excavations at 5 Dr. Stoyan Chomakov Str.

K. Stanev. I. Topalilov. Late Medieval Necropolis in Plovdiv

D. Davidova, I. Prokopov. Tetradrachms of the First Macedonian Region in the Fund of the Archaeological Museum of Plovdiv

S. Semerdzhieva. Collection “Revival Period XVIIXIX Century” from the Fund of Archaeological Museum  Plovdiv

--

K. Кисьов. 130 години Археологически музей Пловдив

Е. Стоицов. Архивите на Пловдивския археологически музей

П. Толева. Музейната библиотека — традиции, иновативни политики и практики

Е. Божинова. Крепостта на връх Драгойна от II—I хил. пр. Хр. — стратиграфия, хронология и интерпретация (резултати от археологическите проучвания 2004—2012 г.)

Б. Колева. Медните находки от къснохалколитния култов комплекс при с. Долнослав

Р. Миткова, П. Петрекен, С. Касен, М. Еррера, Л. Классен, К. Димитров, Ц. Цонев. Полираните каменни сечива „алпийски тип“ в България — неизвестните мащаби на обмен в нео-енеолитния свят на Стара Европа

К. Кисьов. Към въпроса за произхода и предназначението на сребърния съд „Клепсидра“ от Могила № 1 край Чернозем, община Калояново

М. Маджаров. Към въпроса за крепостните порти на Diocletianopolis

М. Мартинова-Кютова, Н. Шаранков. Нови данни за комплекс „Източна порта на Филипопол“

Ал. Милчева. Геми в Регионалния археологически музей — Пловдив

M. Райчева. Бележки върху локализацията на неокорния храм във Филипопол

Ж. Танкова. Новопроучение сектори от южното трасе на античната крепостна стена на Филипопл

Сл. Чернева. Строителството и занаятите, свръзани с него

Н. Шаранков. Надпис за реконструкция на Филипополския театър

Ив. Джамбов. Наблюдения върху две църкви в землището на с. Новаково, община Асеновград

Е. Кесякова, Р. Иванов. Средновековен некропол върху епископската базилика на Филипопол

К. Станев, Е. Божинова. Нови данни за средновековния Пловдив. Резултати от спасителното археологическо проучване на ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 5

К. Станев, И. Топалилов. Късносредновековен некропол в Пловдив

Д. Давидова, И. Прокопов. Тетрадрахма на Първа македонска област от фонда на Археологическия музей в Пловдив

С. Семерджиева. Колекция „Възраждане XVIIXIX в.“ от фонда на Археологически музей  Пловдив

Годишник на Регионален археологически музей  Пловдив. Том XII

...

Details
Publisher Regional Archaeological Museum – Plovdiv
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 404
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
Creation date 2014
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset