Old Bulgarian Literature, volume 5354
In Bulgarian and Russian with summaries in English and Russian

 

Table of contents

Abbreviations

Professor Anatolii A. Turilov at 65

Publications by Professor Anatolii A. Turilov, 1979—2016

Articles

Кл. Иванова. Ръкопис Sl. 156 от Библиотеката на Румънската академия и мястото му в текстовата традиция на триодните панигирици
K. Ivanova. Ms. Sl. 156 from the Library of the Romanian Academy and Its Place in the Textual Tradition of Pentecostal Panegyrics (summary)
К. Иванова. Рукопис Sl. 156 из собрания библиотеки Румынской Академии и ее место в текстовой традиции Триодных панегериков (резюме)

Я. Страдомски. Произведния триодного цикла Климента Охридското в славянских рукописях, хранящихся в Польше
J. Stradomski. Works by Clement of Ohrid from Slavic Manuscripts in Poland (summary)

М. Петрова-Танева. Житие на св. имп. Теофана от дякон Николай: Издание на среднобългарския превод
M. Petrova. The Life of St Theophano the Empress by Nicholas the Deacon: Edition of the Middle-Bulgarian Translation (summary)
М. Петрова-Танева. Житие св. имп. Феофаны дьякона Николая: Издание средноболгарского перевода (резюме)

М. Гардзанити. Слово о местах святых в Иерусалиме: Значение и функция паломнической литературы в Бдинском сборнике
M. Garzaniti. Discourse on the Holy Site in Jerusalem: Meaning and Function of the Pilgrim Account in the Vidin Miscellany (summary)

А.-М. Тотоманова. Ян Хус и Константин Костенечки: някои паралели
A.-M. Totomanova. Jan Hus and Constantine Costenechki – Some Parallels (summary)
А.-М. Тотоманова. Ян Гус и Константин Костенецкий: некоторые параллели (резюме)

Е. Джевиецка. Модерно и популярно: За юбилейния образ на св. Методий в българската култура през XX век
E. Drzewiecka. Modern and Popular: On the Jubilee Image of St. Methodius in 20th-Century Bulgarian Culture (summary)
Е. Джевиецка. Модерноe и популярноe: O юбилейном образе св. Мефодия в болгарской культуре XX века (резюме)

Ал. Куюмджиев. Критични бележки върху хипотезите за датирането, функцията и ктиторството на църквата „Св. Архангели“ в Бачковския манастир
A. Kuyumdzhiev. Critical Notes on Hypotheses about the Date, Function and Ktitorship of the Holy Archangels Church at Bachkovo Monastery (summary)
Ал. Куюмджиев. Критические замечания по поводу гипотез о датировании, функции и ктиторстве церкви Святых Архангелов в Бачковском монастыре (резюме)

Communications

П. Петков, А. Бояджиев. За една приписка от Зографския манастир
P. Petkov, A. Boyadzhiev. On a Marginal Note from the Monastery of Zograf (summary)
П. Петков, А. Бояджиев. Он едной записи из Зографского монастыре (резюме)

Critical Reviews

I. Hristova-Shomova. Явор Милтенов. Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. Текстологическо и извороведско изследване. София, 2013

M. Kuyumdzhieva. Елка Бакалова. Култът към реликвите и чудотворните икони. Традиции и съвременност. София, 2016

E. Drzewiecka. Jan Stradomski: Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowniańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w. Krakow, 2014

I. Gergova. Александър Куюмджиев. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София, 2015

I. Kuzidova, Диана Атанасова. Реторика на историчното. Деяние на св. Никола в южнославянски контекст. София, 2015

T. Slavova. Татяна Мострова. Словообразувателни тенденции в развитието на българския книжовен език през Средновековието (Кирило-Методиевите традиции в паметници от XIV в.). София, 2015 

Bibliography

A. Germanova. Publications on Old Bulgarian Literature and Culture Published in Bulgaria 2015

Старобългарска литература, кн. 5354

Details
Publisher Publishing Centre "Boyan Penev"
Language Bulgarian, Russian with summaries in English and Russian
Pages 380
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISSN 0204-868Х
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset